Podľa príznakov

Vyberte indikáciu:

Kategórie

Zľavnené produkty

Žiadne zľavnené produkty.

Dokumenty na stiahnutie:

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVYPOUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy
jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár
na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie
od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä
kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste
si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú
vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie
o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej
platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Tovar nám zašlite späť , najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie
od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Po prevzatí tovaru máte právo tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe
v klasickom a kamennom obchode. Ak sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, musíte tovar vrátiť nepoužívaný,
nenosený, nepoškodený a v pôvodnom obale, s visačkami a spôsobilý na ďalší predaj.

Prípade odstúpenia od zmluvy znášate náklady na vrátenie tovaru Vy.

Upozorňujeme Vás, že zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním
iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

UPOZORNENIE Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia
tovaru podľa Dodacích podmienok Všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade
s ustanovení § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa ”). Spotrebiteľ má
právo v rámci tejto lehoty tovar po prevzatí rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe
v klasickom „kamennom“ obchode. Ak sa spotrebiteľ rozhodne od zmluvy odstúpiť, musí tovar vrátiť
nepoužívaný, nenosený, nepoškodený a v pôvodnom obale, s visačkami a spôsobilý na ďalší predaj.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná
doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru. Záručné doby stanovuje § 620 Občianskeho
zákonníka. Priame náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ.