Podľa príznakov

Vyberte indikáciu:

Kategórie

Zľavnené produkty

Žiadne zľavnené produkty.
VIR-KILL+ 400 ml Zobraziť plnú veľkosť

VIR-KILL+ 400 ml

60609

TOPVET

Nové

Alkoholový dezinfekčný roztok

Viac informácií

Skladom

5,24 €

Popis

VIR-KILL+
Alkoholový dezifekčný roztok - 400ml

Biocídny výrobok osobnej hygieny (typ 1) - hygienická dezinfekcia rúk
Cieľový organizmus: baktérie, plesne vírusy

Nebezpečenstvo:

H225 Vysoko horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P233 Uchovávajte obal tesne uzavretý.
P305 + P351 + P338 + P313 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné ich jednoducho vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc /
starostlivosť.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Kvapalný prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk. Účinný proti vírusom. Nefarbí. Nezapácha. Len na vonkajšie použitie na zdravú kožu.

Návod na použitie: Použite dostatočné množství prípravku (2x3 ml), aby pokryl celú plochu. Naneste na dlane a rozotrite po celých rúk a zápästiach; zvláštnu pozornosť venujte kožičke okolo nechtov a záhybom v koži. Dobre vtierajte, kým nie je koža suchá. Tento postup by mal trvať približne 1 minútu. Použitie maximálne 10 krát denne. Neoplachujte. Ak sa prejavia zdravotné problémy (pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.), alebo v prípade pochybností kontaktujte lekára. V prípade vyhľadania lekárskeho ošetrenia informujte lekára o použitom prípravku, poskytnite mu informácie zo štítku a informáciu o poskytnutej prvej pomoci.

Skladovanie: v originálním obale, při teplote -10° C/+25° C. Skladovateľnosť 30 mesiacov

Doprava: Prípravok je v režime ARD (cestná preprava nebezpečného tovaru).

Výrobce:

Green idea s.r.o.
Vodova 40
612 00 Brno, Královo-Pole
Tel.:  541 232 435

Recenzie

Napíšte svoj ​​názor

VIR-KILL+ 400 ml

VIR-KILL+ 400 ml

Alkoholový dezinfekčný roztok

Napíšte svoj ​​názor

30 ĎALŠÍCH PRODUKTOV V ROVNAKEJ KATEGÓRII: